استخراج معادن

در زمينه طراحى روش استخراج معدن لازم به ذكر است كه معادن به دو طريق زيرزمينى و روباز استخراج مى شوند. هرگاه توده ماده معدنى در نزديكى سطح زمين قرار داشته باشد و ضخامت مواد باطله و خاک و سنگ‌هاى پوشاننده آن چندان زياد نباشد مى توان با برداشتن اين مواد به ماده معدنى دست يافت و آن را استخراج كرد. اين طريقه بهره بردارى از كانسار را معدن كارى به طريقه روباز مى‌نامند.

در شرايطى كه ماده معدنى در اعماق زمين واقع شده باشد استخراج آن به طريقه زيرزمينى انجام مى شود. در اين گونه موارد خروج مواد از داخل زمين از طريق تونل يا چاه صورت مى پذيرد. طراحى معادن زيرزمينى به مراتب پيحيده تر و شرايط كار كردن در آنها بسيار سخت تر از معادن روباز است. در معادن زيرزمينى عمليات استخراجى مستلزم وجود راهروها و معابرى در زمين مى باشد كه ممكن است به صورت قائم يا مايل و يا افقى
حفر شوند. پس ازآنکه از طريق اين راهروها كه به شكل چاه يا تونل مورب يا تونل افقى هستند به ماده معدنى دسترسى پيدا شد در آنجا كارگاه استخراج معدن احداث مى شود. در كارگاه هاى زيرزمينى با توجه به شكل و خصوصيات ماده معدنى روش هاى استخراجى مختلفى به كار گرفته مى شود