سهامداران شرکت:

سرمایه ثبتی شرکت انرژی معدن نصر 1،000،000،000 ریال منقسم به 1،000،000 سهم 1،000 ریالی است. سهامداران شرکت انرژی معدن نصر به شرح زیر هستند:

 

ردیف   سهامدار تعداد سهام درصد سهام
1 شرکت نصر معین پارسایان 999،998 0/9998 %
2   شرکت توسعه بازرگانی نصر معین 1 0/0001 %
3 شرکت مهندسین مشاور جاماب 1 0/0001 %