اعضا

محمد جواد رحیمی

مشاور مدیرعامل کارشناس ارشد عمران امکان سنجی طرح‌ها – تهیه و تدوین طرح‌های کسب و کار- طراحی و نظارت بر پروژه‌های عمرانی