اعضا

مهدی خرازی توکل

مدیر ماشین آلات

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک