اعضا

میثم نصرالهی

میثم نصرالهی

مدیر عامل

دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه تهران

 

سوابق تحصیلی:

دکتری:

مهندسی صنایع: صنایع – دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد:

مهندسی صنایع: صنایع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

کارشناسی:

مهندسی صنایع: تولید صنعتی – دانشگاه هرمزگان

 

 

 

 

سوابق اجرایی:

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره: شرکت انرژی معدن نصر

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه: شرکت نصر معین پارسایان

عضو هیئت مدیره: شرکت سپهر معین پارسایان

نایب رئیس هیئت مدیره: شرکت خدمات بیمه‌ای آتیه کشاورز

مدیر کنترل پروژه: شرکت راک زاگرس سپاهان

مدیر پروژه: شرکت راک صنعت سپیدان

مدیر برنامه‌ریزی: شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز اصفهان

کارشناس ارشد ارزیابی پیمانکاران: شرکت توسعه و تجهیز سپاهان

 

سوابق تدریس:

تدریس دروس:

ایمنی انبار، رزیابی کار و زمان، برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل، طراحی و ایجاد صنایع، ایمنی و بهداشت صنعتی، اصول شبیه سازی، روش‌های تولید، کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع، کاربرد محاسبات نرم در مهندسی صنایع، طراحی سیتم‌های صنعتی، اصول مدیریت و تئوری سازمان، زبان تخصصی برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر، زبان تخصصی برای دانشجویان مهندسی IT، شبیه­سازی پدیده­های گسسته، قیمت گذاری انرژی، طراحی شبکه‌های زنجیره تامین، مدیریت استراتژیک، پیش‌بینی و آنالیز سری‌های زمانی، زنجیره تامین سبز، اقتصاد سنجی، اقتصاد خرد پیشرفته، تکنولوژی انرژی، اقتصاد مهندسی و مدیریت زنجیره عرضه

در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و سایر پردیس‌های تابعه و دانشگاه پیام نور.

سوابق پژوهشی:

گزیده مقالات:

M. Nasrollahi, J. Razmi, R. Ghodsi, A computational method for measuring transport related carbon emissions in a healthcare supply network under mixed uncertainty: an empirical study, Promet – Traffic & Transportation. (2018) 30

M. Nasrollahi, J. Razmi, A mathematical model for designing an integrated pharmaceutical supply chain with maximum expected coverage under uncertainty, Operational Research. (2019) (0123456789)

 

Nasrollahi, M. Razmi¸ J. Shamekhi Amiri, A (2014) “A Multi Objective Genetic Approach Based on ELECTRE Method for Facility Layout Problem”, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology Vol. 3(2) P.P 381-389.

Nasrollahi, M. Shamekhi Amiri, M. Razmi, J. Nasrollahi, N. (2014) “Bullwhip Effect in Different Network Configuration”, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology Vol. 3(4) P.P 261-267.

Mina, H. Nasrollahi, M. Pakzad Moghadam, H. (2014) “An Integrated Fuzzy Analytic Network Process Approach for Green Supplier Selection: A case Study of Petrochemical Industry”, Journal of Management Science and Practice, Vol. 2-May. P.P 31-47.

Razmi, J. Ghodsi, R. Nasrollahi, M. (2012) “the Impact of Desertion Making Strategies in Different Network Types on Stock Fluctuation”, 25th European Conference on Operational Research (EURO XXV), July 8-11, Vilnius, Lithuania.

Nasrollahi, M. Razmi, J. Ghodsi, R. (2012) “A Genetic Approach to Solve Multi Objective Problems by ELECTRE Method”, 25th European Conference on Operational Research (EURO XXV), July 8-11, Vilnius, Lithuania.

Nasrollahi, M. Safaei, M. (2009) “A Multi-Objective Model for Allocating the Limited Resources in Multi-Echelon Lean Supply Chain”, the CORS/INFORMS International Meeting in Toronto, June 14-17, Ontario, Canada.

Tavasoli kojani, M. Shahin, A. Nasrollahi, M. (2009)“A Multi-Objective Model to Facilities Layout Problem by Genetic Search Algorithm and ELECTRE Method” ”, the CORS/INFORMS International Meeting in Toronto, June 14-17, Ontario, Canada.

Nasrollahi, M. Safaei, M. (2009) “A Multi-Objective Model for Lean Supply Chain Strategic Planning Considering Multiple Suppliers, Producers and Distribution Centers by ELECTRE Method” International Conference on Advanced Manufacturing and Automation INCAMA, India.

رزمی، ج. حکیمی اصل، ع. نصرالهی م. حکیمی اصل، م. (1393) « ارزیــابی احــداث نیروگــاه بــادي در پــنج کلانشهر ایران بـا اسـتفاده از روش تحلیـل سلسله مراتبی فازي » دوفصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی، دوره 24، شماره 2.

رزمی، ج. مینا، ح. نصرالهی م. (1393) «ارایه رویکردی نوین برای ارزیابی عملکرد محصول مبتنی بر کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: واحد توسعه محصول یک شرکت محصولات لبنی» نشریه­ علمی ـ پژوهشی مهندسی صنایع دانشگاه تهران، دوره 48 شماره 2.

نصرالهی، م. مینا، ح. ایرانمنش، ح. قدسی ر. (1393) «ارایه­ مدلی ترکیبی برای تسطیح منابع چندگانه با استفاده از الگوریتم چند معیاره تکاملی تفاضلی در شرایط عدم قطعیت»، نشریه­ علمی ـ پژوهشی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه اصفهان.

نصرالهی، م. مینا، ح. قادری، ف. قدسی ر. (1392) «ارایه­ی یک رویکرد ترکیبی میانگین متحرک یک پارچه خودگردان فصلی و شبکه‌­های نرو ـ فازی خطی محلی برای پیش بینی میزان بارندگی در شهر زابل»، نشریه­ علمی ـ پژوهشی مهندسی صنایع دانشگاه تهران، دوره 47 شماره 1.

نصرالهی، م. رزمی، ج. قدسی، ر. فرهمندی، ش. (1392) «ارایه ی یک رویکرد دو مرحله‌ای برای طراحی بسته بندی سبز محصولات غذایی با استفاده از فرآيند تحليل شبکه ی گروهی فازي(Fuzzy-ANP)»، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران.

عمل نیک، م. ص. نوروزی، ن. نصرالهی، م. (1392) «بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر بازگشت مشتریان در بازار رقابتی با استفاده  از ماتریس مقایسه زوجی AHP»، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران.

نوروزی، ن. نصرالهی، م. قادری س. ف.(1392) «پیش بینی مصرف انرژي الکتریکی  استان گیلان با استفاده از مدل‌ میانگین متحرك یکپارچه خودگردان فصلی»، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران.

جولای، ف. مینا، ح. نصرالهی، م. موذن، س. (1391) «ارایه­ یک مدل تسطیح منابع چندگانه با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه»، هشتمین کنفرانس بین­‌المللی مدیریت پروژه، 29 و 30 آبان­‌ماه، تهران، ایران.

نصرالهی، م. (1388)«مدلی چندهدفه برای طراحی استراتژیک چیدمان با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تصمیم­گیری چندمعیاره»،  نشریه­ی پژوهشگران، دانشکده­ مهندسی صنایع، دانشگاه گلپایگان.

کرباسی، ع. بشیری، م. صفایی م. نصرالهی، م. (1387) «مدلی برای برنامه­‌ریزی استراتژیک زنجیره تأمین چند مرحله‌­ای با استفاده از شش سیگمای ناب و فرآیند الکتر»، سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک، 3 و 4 آبان­‌ماه، تهران، ایران.

شاهین، آ. توسلی کجانی، م. نصرالهی، م. (1387) «مدلی برای طراحی چیدمان بخش‌­ها در محل­‌های پیشنهادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک»، نشریه­ بهبود، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه هرمزگان.

کتاب‌ها:

رزمی، جعفر. نصرالهی، میثم. ایمنی و بهداشت در محیط کار، (1392) انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران.

رزمی، جعفر. نصرالهی، میثم. زنجیره‌ی تامین سبز: طراحی، برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و ارزیابی، (1392) انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

زارعی، حسن. نصرالهی، میثم. طرح‌ریزی واحدهای صنعتی: جایابی، برنامه‌ریزی و طراحی، (1387) انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران.

نوروزی، نرگس. نصرالهی، میثم. حفاظت از محیط زیست در آینه قرآن و احادیث، (1394) انتشارات شعاع، تهران، ایران.

طرح‌های پژوهشی:

همکار طرح ملی “ایران مرکز تجارت غلات منطقه” كارفرما: شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران، مركز پژوهش هاي غلات. شماره ملي طرح: 38/1389/ش ب د/و ب. مجری دکتر جعفر رزمی.

همکار طرح پژوهشی “مدل سازی مساله مسیریابی وسایط نقلیه چند هدفه با درنظرگرفتن اهداف زیست محیطی و جریان بازگشتی از مواد”، شماره طرح: 93034640، کارفرما: صندوق حمایت از پژوهشگران و فن‌آوران کشور. مجری دکتر محسن صادق عمل‌نیک.

همکار طرح پژوهشی “طراحی شبکه تامین سازگار با محیط زیست در صنعت سلامت و درمان”، شماره طرح: 93026295، کارفرما: صندوق حمایت از پژوهشگران و فن‌آوران کشور. مجری دکتر جعفر رزمی.

تدوین طرح جامع، طرح چیدمان، طرح  محوطه سازی و طرح پدافند غیر عامل دانشگاه فسا

تدوین طرح‌های ارزیابی مالی، اقتصادی، فنی، اجتماعی و فرهنگی احداث دانشکده­ی علوم پایه، ، احداث رستوران اساتید و دانشجویان، احداث مسجد، احداث خوابگاه خواهران و طرح توسعه­ی دانشکده فنی، احداث دانشکده­ی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان مرکزی، ساختمان اداره­ی کل آموزش، آزمایشگاه­ها، کارگاه­های دانشکده­ی فنی و سالن­های ورزشی دانشگاه فسا. 

رساله برای اخذ درجه دکتری: تابستان 1398، ارایه مدلی برای طراحی شبکه تامین در صنعت سلامت و درمان در شرایط عدم قطعیت.

پایان‌نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد: زمستان 1387، ارایه مدلی چندهدفه برای طراحی اولیه  چیدمان بخش‌ها در محل‌های پیشنهادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با در نظر گرفتن محدودیت‌های طول و عرض، مساحت، و محل‌های غیرقابل تخصیص.

پروژه برای اخذ درجه کارشناسی: تابستان 1383، طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی کارخانه تولید واتر پمپ کولر آبی.

داوری مجلات:

Neural Computing and Applications; ISSN: 0941-0643 (Print) 1433-3058 (Online)

International Journal of Healthcare Management; Print ISSN: 2047-9700 Online ISSN: 2047-9719

Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production (MPMP Journal); Online ISSN2345-5993

نشریۀ مهندسی صنایع؛ شاپا چاپی: 2423-6896؛ شاپا الکترونیکی: 2423-6888

نشریه تخصصی مهندسی و مدیریت کیفیت؛ شاپا: 1305-2322