عبدالرضا عمید

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی مهندسی آبخیزداری
میثم نصرالهی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

دکتری مهندسی صنایع
حسین رشیدی‌نیا

عضو هیئت مدیره

کارشناسی مهندسی صنایع