سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های پاک

در جایی که اقتصاد نقش برجسته‌تری نسبت به هر زمان دیگری پیدا کرده و ژئواکونومی انرژی فصل نوینی در جهان گشوده است…

سرمایه گذاری در کشت گلخانه‌ای

با توجه به وضعیت اقلیمی کشورمان و مشکلات کم آبی توسعه فضاهای نوین تولید در بخش کشاورزی…

سرمایه گذاری در بخش معدن

اکثر کشورها تا عمق 2000 متر برای یافتن ذخایر معدنی کاوش می کنند، در ایران تنها عمق 800 متری کاوش شده است…